Logo TFV
441/50 Điện Biên Phủ - P. 25 - Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ - KẾ TOÁN

Bảng giá dịch vụ Kế toán - Báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý như sau:

1./ Đối với Công Ty Dịch vụ, Tư vấn, Thiết kế:

STTSỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN PHÁT SINHCHI PHÍ (VNĐ)GHI CHÚ
1Không phát sinh 500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
2Phát sinh từ 1 - 20 hóa đơn1.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
3Phát sinh từ 21 - 40 hóa đơn1.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
4Phát sinh từ 41 - 60 hóa đơn2.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
5Phát sinh từ 61 - 80 hóa đơn2.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
6Phát sinh từ 81 - 100 hóa đơn3.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
7Phát sinh từ 101 - 120 hóa đơn3.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
8Phát sinh từ 121 - 140 hóa đơn4.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
9Phát sinh từ 141 - 160 hóa đơn4.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
10Phát sinh từ 161 - 180 hóa đơn5.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng

2./ Đối với Công Ty Thương Mại:

STTSỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN PHÁT SINHCHI PHÍ (VNĐ)GHI CHÚ
1Không phát sinh 500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
2Phát sinh từ 1 - 20 hóa đơn1.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
3Phát sinh từ 21 - 40 hóa đơn2.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
4Phát sinh từ 41 - 60 hóa đơn2.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
5Phát sinh từ 61 - 80 hóa đơn3.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
6Phát sinh từ 81 - 100 hóa đơn3.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
7Phát sinh từ 101 - 120 hóa đơn4.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
8Phát sinh từ 121 - 140 hóa đơn4.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
9Phát sinh từ 141 - 160 hóa đơn5.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
10Phát sinh từ 161 - 180 hóa đơn5.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng

3./ Đối với Công Ty Sản xuất:

STTSỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN PHÁT SINHCHI PHÍ (VNĐ)GHI CHÚ
1Không phát sinh 500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
2Phát sinh từ 1 - 20 hóa đơn2.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
3Phát sinh từ 21 - 40 hóa đơn3.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
4Phát sinh từ 41 - 60 hóa đơn3.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
5Phát sinh từ 61 - 80 hóa đơn4.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
6Phát sinh từ 81 - 100 hóa đơn4.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
7Phát sinh từ 101 - 120 hóa đơn5.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
8Phát sinh từ 121 - 140 hóa đơn5.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
9Phát sinh từ 141 - 160 hóa đơn6.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
10Phát sinh từ 161 - 180 hóa đơn6.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng

4./ Đối với Công Ty Xây dựng:

STTSỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN PHÁT SINHCHI PHÍ (VNĐ)GHI CHÚ
1Không phát sinh 1.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
2Phát sinh từ 1 - 20 hóa đơn7.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
3Phát sinh từ 21 - 40 hóa đơn9.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
4Phát sinh từ 41 - 60 hóa đơn11.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
5Phát sinh từ 61 - 80 hóa đơn13.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
6Phát sinh từ 81 - 100 hóa đơn15.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
7Phát sinh từ 101 - 120 hóa đơn17.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
8Phát sinh từ 121 - 140 hóa đơn19.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
9Phát sinh từ 141 - 160 hóa đơn21.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
10Phát sinh từ 161 - 180 hóa đơn23.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng

5./ Đối với Nhà hàng - Khách sạn

STTSỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN PHÁT SINHCHI PHÍ (VNĐ)GHI CHÚ
1Không phát sinh 500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
2Phát sinh từ 1 - 20 hóa đơn1.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
3Phát sinh từ 21 - 40 hóa đơn2.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
4Phát sinh từ 41 - 60 hóa đơn3.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
5Phát sinh từ 61 - 80 hóa đơn4.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
6Phát sinh từ 81 - 100 hóa đơn5.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
7Phát sinh từ 101 - 120 hóa đơn6.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
8Phát sinh từ 121 - 140 hóa đơn7.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
9Phát sinh từ 141 - 160 hóa đơn8.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
10Phát sinh từ 161 - 180 hóa đơn9.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng

6./ Đối với công ty Thương mại - Xuất nhập khẩu

STTSỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN PHÁT SINHCHI PHÍ (VNĐ)GHI CHÚ
1Không phát sinh 500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
2Phát sinh từ 1 - 20 hóa đơn2.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
3Phát sinh từ 21 - 40 hóa đơn2.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
4Phát sinh từ 41 - 60 hóa đơn3.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
5Phát sinh từ 61 - 80 hóa đơn3.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
6Phát sinh từ 81 - 100 hóa đơn4.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
7Phát sinh từ 101 - 120 hóa đơn4.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
8Phát sinh từ 121 - 140 hóa đơn5.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
9Phát sinh từ 141 - 160 hóa đơn5.500.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng
10Phát sinh từ 161 - 180 hóa đơn6.000.000Tổng số lượng hóa đơn phát sinh trong 1 tháng

7./ Đăng ký BHXH cho doanh nghiệp

STTTỔNG SỐ PHÁT SINHCHI PHÍ (VNĐ)GHI CHÚ
1Đăng ký BHXH cho doanh nghiệp dưới 10 nhân viên2.000.000Áp dụng cho trường hợp đăng ký BHXH lần đầu
2Đăng ký BHXH cho doanh nghiệp từ 11 - 20 nhân viên3.000.000Áp dụng cho trường hợp đăng ký BHXH lần đầu
3Đăng ký BHXH cho doanh nghiệp từ 21 - 30 nhân viên4.000.000Áp dụng cho trường hợp đăng ký BHXH lần đầu
4Đăng ký BHXH cho doanh nghiệp từ 31 - 40 nhân viên5.000.000Áp dụng cho trường hợp đăng ký BHXH lần đầu
5Đăng ký BHXH cho doanh nghiệp từ 41 - 50 nhân viên6.000.000Áp dụng cho trường hợp đăng ký BHXH lần đầu
6Đăng ký BHXH cho doanh nghiệp từ 51 - 60 nhân viên7.000.000Áp dụng cho trường hợp đăng ký BHXH lần đầu

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi "Chịu Trách Nhiệm Trực Tiếp - Tự Đóng Tiền Phạt" nếu để xảy ra các tờ khai thuế bị trễ hạn, quá hạn.

Chúng tôi không thu tiền làm "Báo Cáo Tài Chính" khi tổng kết năm.

Chúng tôi cam kết "Tuyệt Đối Bảo Mật Thông Tin" của từng doanh nghiệp.

Bảng giá dịch vụ Thành lập Công ty, thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp vui lòng click vào đây: Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ Giấy phép con vui lòng click vào đây: Bảng giá dịch vụ

Bài viết được chia sẻ bởi TFV CONSULTANT. Hãy ghi nguồn và trích dẫn liên kết nếu như bạn muốn sao chép nội dung bài viết. Xin chân thành cảm ơn!

 

Banner