Logo TFV
441/50 Điện Biên Phủ - P. 25 - Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

MẪU QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM KẾ TOÁN

Banner

Với đội ngũ các Luật sư, Chuyên gia, Chuyên viên giàu kinh nghiệm, TFV CONSULTANT là một trong những tổ chức tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp hàng đầu trong các lĩnh vực: Kinh doanh, Thương mại, Đầu tư, Thành lập công ty, Thay đổi đăng ký kinh doanh, Kế toán - Thuế, Công bố chất lượng, Sở hữu trí tuệ, Mã số mã vạch, An toàn thực phẩm và Lao động - Bảo hiểm. TFV CONSULTANT luôn mang đến cho Quý khách hàng những Dịch Vụ Tư Vấn và Giải Pháp Kinh Doanh hoàn hảo nhất.

Mẫu Quyết định bổ nhiệm Kế toán được đính kèm trong file ở cuối trang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TFV----------------------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------------Số: ……./2019/QĐ ---------------------------------------------Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quận 2, ngày........tháng.........năm 20……

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Bổ nhiệm người phụ trách kế toán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/07/2015;

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký hoạt động CÔNG TY TNHH ………….. Số: ……………. do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày …/……/………;

- Căn cứ khả năng làm việc của ông/bà: …………………………………………………;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Loan

- Sinh ngày:……………Dân tộc: Kinh……………Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số:……………Cấp ngày:……………Nơi cấp:

- Hộ khẩu thường trú:

- Chỗ ở hiện tại:

Giữ chức vụ: Phụ trách kế toán cho CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TFV kể từ ngày ký quyết định;

Điều 2: Trách nhiệm và quyền hạn:

- Kế toán không chịu trách nhiệm về nguồn gốc hóa đơn, chứng từ của CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TFV

- Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TFV

- Kế toán Giao dịch Cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên quan đến hệ thống kế toán của CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TFV

Điều 3: Các phòng ban Công ty và ông/bà: …………………………………………….., chiếu theo quyết định thi hành;

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận: --------------------------------------------------------------------....----------------------GIÁM ĐỐC CÔNG TY

- Cơ quan thuế; .............................................................................................(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

- Như điều 3;

- Lưu VT;.............................................................................................................................TRẦN THI

Banner