Logo TFV
441/50 Điện Biên Phủ - P. 25 - Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN

Banner

TFV INVESTMENT CONSULTANT COMPANY LIMITED ra đời với sứ mệnh tư vấn, hỗ trợ Pháp lý cho Doanh Nghiệp. Đồng thời, thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến Đăng Ký Kinh Doanh - Thuế - Kế Toán - Giấy Phép Con (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

TFV CONSULTANT là một trong những đơn vị cung cấp Dịch Vụ Pháp Lý - Dịch vụ Kế toán - Thuế đã có uy tín, chất lượng từ lâu. Bằng chất lượng dịch vụ của mình, chúng tôi cam kết sẽ Tư vấn - Hỗ trợ đúng Luật, nhiệt tình và mang lại những giá trị thiết thực tốt nhất cho khách hàng.

Mẫu Giấy Ủy Quyền quý khách vui lòng tải File đính kèm ở cuối trang;

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

------------------

Tp. HCM, ngày …… tháng …… năm 20 …

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): ……………………………..

Chức danh: Giám đốc

Là người đại diện theo pháp luật của CÔNG TY TNHH .............................

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………….. do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày ….. tháng …. năm 20…...

Bên được ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): ………………

Ngày sinh: ………………..

Chứng minh nhân dân số: ……….. Ngày cấp: ………… Nơi cấp: …………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

- Nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

- Bên B có thể ủy quyền lại, thuê hoặc nhờ đơn vị khác, đơn vị Bưu điện thực hiện việc nộp và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày …. tháng ….. năm 20….. đến ngày …. tháng ….. năm 20…

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên B thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên A về kết quả thực hiện công việc.

2. Việc giao kết hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.

3. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy ủy quyền và ký vào Giấy ủy quyền này.

3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký./.

BÊN ỦY QUYỀN ....................................................................... BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

..........................(ký, ghi rõ họ tên) ............................................................................. (ký, ghi rõ họ tên)

Bài viết được chia sẻ bởi TFV CONSULTANT. Hãy ghi nguồn và trích dẫn liên kết nếu như bạn muốn sao chép nội dung bài viết. Xin chân thành cảm ơn!

Banner