Logo TFV
441/50 Điện Biên Phủ - P. 25 - Q. Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh

MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MỚI NHẤT

Banner

.....................................................TÊN CÔNG TY ............................................................................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

...................................................Số: …/2019/HĐLĐ ............................................................................ ......Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............................................................................................................................................................................--------------------

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Ban hành theo thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội)

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: ……………………………….. Quốc tịch:………….

Chức vụ: ……………………………………….

Đại diện cho: ………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………….. Fax: ………………………..

Đại chỉ: ……………………………………………………………………………………

Và một bên là Ông/Bà: ………………………………………… Quốc tịch: …………..

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………..

Số Căn Cước công dân/ CMND: Cấp ngày: ………. Tại: …………………..

Số sổ lao động (nếu có): Cấp ngày: ………. Tại: …………………

Thoả thuận ký kết hợp đồng và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thợi hạn và công việc hợp đồng.

- Loại hợp đồng lao động: …. tháng.

- Từ ngày: …tháng … năm …. đến ngày …. tháng …. năm …….

- Thử việc từ ngày: ….tháng ….. năm …… đến ngày ….. tháng … năm ……

- Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………

- Chức danh chuyên môn: ………………. Chức vụ: ………………….

- Công việc phải làm: ………………………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc.

- Thời gian làm việc: 08 giờ/ ngày.

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Được cơ sở cấp phát các trang thiết bị cần thiết để làm việc.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động.

1. Quyền lợi:

- Phương tiện đi lại: Nhân viên tự túc.

- Mức lượng chính hoặc tiền công: …………………….. (VNĐ/ Tháng)

- Hình thức trả lương: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Phụ cấp gồm: Tiền xăng đi lại, tiền ăn trưa, phụ cấp trách nhiệm.

- Được trả lương vào ngày ….. hàng tháng.

- Tiền thưởng: Được thưởng nóng vào các ngày Lễ, Tết và tham gia phòng chống tội phạm có giấy khen của các cơ quan đoàn thể.

- Chế độ nâng lương: …… tháng/ lần.

- Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Được trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cần thiết để thực hiện công việc.

- Chế độ nghỉ ngơi: Được nghỉ …. ngày/ tuần, vào các ngày Lễ, Tết được nghỉ theo quy định của Pháp Luật.

- Bảo hiểm xã hội: Được đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đầy đủ.

- Chế độ đào tạo: Được cơ sở tại điều kiện để học tập nâng cao tay nghề.

Những thoả thuận khác: Yêu cầu nhân viên phải trung thực, siêng năng, chăm chỉ, chịu khó.

2. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành công việc đã ký kết trong hợp đồng lao động.

- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

- Bồi thường vi phạm và vật chất: Phải bồi thường thiệt hại cho cơ sở nếu có hành vi làm thất thoát tài sản.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể.

2. Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc …)

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của Pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh ngiệp.

Điều 5: Điều khoản thi hành

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của Luật lao động.

- Khi 2 bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như nội dung của bản hợp đồng lao động này.

- Hợp đồng lao động được chia làm 2 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

................................................NGƯỜI LAO ĐỘNG ................................................................................NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

.................................................(Ký và ghi rõ họ tên)................................................................................(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

................................................ NGUYỄN VĂN B .................................................................................................NGUYỄN VĂN A

Hợp đồng lao động mẫu vui lòng tải file bên dưới.

Banner